Edge of the Abyss

The Kings of War Global Campaign

PILLARS OF POWER

View Linked Report - CLICK HERE 1500 POINTS
Forces of the Abyss
Raziel
VS Forces of Basilea
BlackoutSys

PILLARS OF POWER

.....Ba'su'su was impatient, Kein Incinerated was supposed to arrive a long time ago, time was running out, and Basilean's first troops appeared on the horizon. Demon glanced at his horde, snarling and grinning in starry smiles, minor demons filled almost the whole area around the swamp. Above them stood the silhouette of the Archfiend, who looked at Ba'su'su clearly and pointed with a large hand to the people who emerged from behind the burned forest.
.....There was no other way out, the horde had to face the approaching Basilea and keep the four pillars, scattered around. The pillars looked like huge bonfires, whose flames of rainbow colors beat the sky high up to several meters. Kein Incinerated was supposed to appear soon and with the help of magic and pillars, open a huge portal to the abyss, but Kein was not there.
.....Ba'su'su fluttered his wings to rise in the air for several meters and looked at the enemy troops from the height. As his burning gaze wandered to the left flank of Basilean's strength, he hissed with a mixture of curiosity and anger.
- What? - the demon whispered in the neighborhood with a hurricane-like effect, lifting ash, sand and blackened leaves from the ground. Basiles was accompanied by creatures of nature, a powerful stone golem, and several smaller clues, which looked like a combination of tangled roots with rotten bark. Demon threw the gargoyles in a look and, together with their two groups, flew on the back of the first line of lesser demons. He knew that in this battle tricks and manipulation may win the battle, though he would rather just tear everyone apart. Not this time, unfortunately.
***

PILARY MOCY
.....Ba'su'su niecierpliwił się, Kein Popielnik powinien przybyć już dawno temu, czas uciekał, a na horyzoncie pojawiły się pierwsze oddziały Basilei. Demon rzucił okiem na swoją hordę, powarkujące i szczerzące się w wygłodniałych uśmiechach pomniejsze demony wypełniały niemal cały teren wokół bagniska. Nad nimi górowała sylwetka Arcydiabła, który popatrzył wymownie na Ba'su'su i wskazał wielką dłonią na wyłaniające się zza spalonego lasu jednostki ludzi.
.....Nie było innego wyjścia, horda musiała stawić czoła nadciągającej Basilei i utrzymać w gotowości cztery pilary mocy, rozrzucone po okolicy. Pilary wyglądały niczym wielkie ogniska, których płomienie o tęczowych kolorach, biły w niebo wysoko na kilkanaście metrów. Kein Popielnik miał się zjawić niebawem i przy pomocy magii, oraz pilarów, otworzyć potężny portal do otchłani, Keina jednak nie było.
.....Ba'su'su zatrzepotał skrzydłami by wznieść się w powietrze na kilka metrów i z wysokości przyglądnąć się szeregom wojsk wroga. Gdy jego gorejący wzrok powędrował na lewą flankę sił Basilei, syknął z mieszaniną zaciekawienia i złości.
- Co? - szept demona rozniósł się po okolicy z efektem podobnym do podmuchu huraganu, podnosząc z ziemi popiół, piach i sczerniałe liście. Basilei towarzyszyły stwory natury, potężny, kamienny golem i kilka mniejszych pokrak, wyglądających jak połączenie plątaniny korzeni ze spróchniałą korą. Demon rzucił gargulcom rozkazujące spojrzenie i razem z dwiema ich grupami, odleciał za pierwszą linię pomniejszych demonów. Wiedział, że w tej bitwie wygra trik i manipulacja, choć sam wolałby po prostu rozszarpać wszystkich na strzępy. Nie tym razem, niestety.
***

.....At that time, a group of armored men took up a position between the trees of the burned grove, next to one of the glistening pilars, while the majestic phoenix trees stood above the remnants of the old farm where another pillar was.
Ba'su'su whispered a brief order, and the largest group of minor demons moved into the muddy swamp of almost completely dried of water, which once was a pond where pathetic people were fishing, bathing and washing clothes. The demons surrounded the burning pillar of the water, following the command of the horde leader.
***

.....Tym czasem, oddział zakutych w zbroje ludzi, zajął pozycję pomiędzy drzewami spalonego gaju, tuż obok jednego z lśniących pilarów, podczas gdy drzewostwory z unoszącym się nad nimi majestatycznym feniksem, usadowiły się obok pozostałości po starej farmie, gdzie znajdował się kolejny pilar.
Ba'su'su wyszeptał krótki rozkaz, a największy oddział pomniejszych demonów ruszył w bagniste błoto wysuszonego niemal całkowicie zbiornika wodnego, który niegdyś był pewnie stawem, w którym patetyczni ludzie łowili ryby, kąpali się i prali ubrania. Demony otoczyły płonący nad taflą wody pilar, wykonując polecenie przywódcy hordy.
***

Basilean aliance, forces of Nature.
Mighty phoenix and furious angels waiting for orders.
Man-at-arms in the wood.
Cavalry and griffin, preparing tricki outflanking move.
Lesser demons on the first line, second taken by Ba'su'su and his gargolye's.
Huge group of demons, take position narest one of the pilar's of power.
Archfiend towering over lesser brothers.
Forces of Nature take position on destroyed farm.

.....Basileia, securing two of the four critical locations, set off for a determined attack. The first, as usual, was charged with winged angels, who with fierce fury fell from the sky into a ranks of demons. The infernal creatures did not show any fear, withstood the first impact and passed to the counterattack. Ba'su'su wanted to get angels from the side, supported by a group of gargoyles, could decide the fate of the hated angels.
***

.....Basileia zabezpieczywszy dwie z czterech newralgicznych lokacji, ruszyła do zdecydowanego ataku. Pierwsze, jak zwykle, zaszarżowały skrzydlate anioły, które z niesamowitą furią i zaciętością spadły z nieba na szeregi demonów. Piekielne istoty nie okazały jednak strachu, wytrzymały pierwszy impakt i przeszły do kontrataku. Ba'su'su chciał zajść anioły od boku, wspierany przez grupę gargulców, mógłby przesądzić o losie znienawidzonych aniołów.
***

Angels ferocious charge, Ba'su'su preparing a demolishing srtike on the side of wingman's.

.....Sadly, fighting in the center of the battlefield, he did not pay attention to the danger coming from behind the hills. Demon wrongly judged the mobile capabilities of riders on cats and griffin, who could soon sealed the fate of the whole fight.
Demon sent another group of gargoyles to secure the last of the pillar at the foot of the hill.
***

.....Niestety, zaaferowany walką w centrum pola bitwy, nie zwrócił uwagi na nadciągające zza wzgórza zagrożenie. Demon źle ocenił mobilne możliwości jeźdźców na kotach oraz gryfa, którzy już za chwilę mogli przypieczętować losy całej potyczki.
Demon wysłał kolejną grupę gargulców do zabezpieczenia ostatniego z pilarów, znajdującego się u podnóża wzgórza.
***

Tricky...

.....The Archfiend clapped his hands in great power, in which the infernal flames immediately intertwined with the blazing blaze of energy, coming straight from the black heart of the colossus. Elder was preparing to unleash a fire.
***

.....Arcydiabeł klasnął w wielkie dłonie, w których momentalnie pojawiły się piekielne płomienie, przeplatane wiązkami iskrzącej energii, pochodzącej prosto z czarnego serca kolosa. Prawieczny szykował się do rozpętania pożogi.
***

.....The worst scenario came out, the cavalry supported by griffon claws, and the copy of his rider, fell into the rear rows of fiery, minor demons, crushing them into pulp and giving no one a chance to escape. Abyssal's left flank was cleared, one of the Effrets, and Ba'su'su himself was in serious trouble.
***

.....Najgorszy scenariusz się ziścił, kawaleria wspierana szponami gryfa, oraz kopią jego jeźdźca, wpadła w tylne szeregi ognistych, pomniejszych demonów, zgniatając ich na miazgę i nie dając ani jednemu szansy na ucieczkę. Lewa flanka Abyssali została odkryta, jeden z Effretów oraz sam Ba'su'su znaleźli się w poważnych tarapatach.
***

Ba'su'su does not expect anything, and there is a serious danger behind it.
Basilea in the wild charge.
Group of the lesser demons perished.

.....More serious problems, however, was not Archfiend, who together with a group of minor demons and another Efreet, burned on burdensome burrowing treeman's and was preparing to fight the stone golem. But before it could come to a confrontation, it was necessary to clear the sky from the flying and irritating phoenix. Fiend throw his fire ball's on phoenix, supportet by Efreet, who send a flying phalanx of flaming bullets into the sky, but the phoenix was agile and extremely resilient, unable to resist the amount of condensed magic that even in the form of flames he could melt his feathers, skin and bones.
The deafening roar of the triumph of the Fiend set out on the battlefield, spreading the seeds of fear in the hearts of the fighting people as the majestic bird ended its existence in the spectacular explosion of black flames.
***

.....Poważniejszych problemów nie miał natomiast Arcydiabeł, który wspólnie z grupą pomniejszych demonów i drugiego Efreeta, spalił na popiół uciążliwe drzewołaki i szykował się do walki z kamiennym golemem. Lecz zanim mogło dojść do tej konfrontacji, trzeba było wyczyścić niebo z latającego po nim i skrzeczącego irytująco feniksa. Diabeł ciskał w niego kule ognia z pasją, Efreet wtórował swojemu panu, posyłając w przestworza płonące pociski, feniks choć zwinny i niesamowicie odporny, nie oparł się takiej ilości skondensowanej magii, która nawet pod postacią płomieni, potrafiła stopić jego pióra, skórę i kości.
Ogłuszający ryk tryumfu Diabła rozniósł się po polu bitwy, zasiewając ziarna strachu w sercach walczących ludzi, gdy majestatyczny ptak skończył swoją egzystencję w widowiskowej eksplozji czarnych płomieni.
***

Archfiend prepare for the most epic battle in this day.

.....In the meantime, gargoyles fired by the unexpected cavalry charge and treated with the lethal magic of one of the men, flew off the burned grove to regenerate their wounds and regroup, occupying positions at one of the power pillars.
***

.....W międzyczasie, gargulce wypłoszone przez niespodziewana szarżę kawalerii i potraktowane zabójczą magią jednego z ludzi, odfrunęły za spalony gaj, by tam zregenerować rany i przegrupować się, zajmując przy okazji pozycję przy jednym z pilarów mocy.
***

Abyssals are also tricky... sometimes ;)

.....Ba'su'su cursed softly, and his curse stirred of dust and shattered the bark of the scorched trees. Demon was surrounded, on front, madly angels break the line of the lesser demons, the rear ranks rattling the rider on the griffin, on the left, cavalry fell on a solitary Efrret, turning it into a heap of ashes, and on the back, the knights knitting gargoyles in the trunk. To make matters worse, a joker of hero jumped out of the ground and lifted a piece of iron over his head, scrambled for a demon, shouting some nonsense about revenge and justice.
***

.....Ba'su'su zaklął cicho, a jego przekleństwo wznieciło tumany kurzu i zerwało strzępy kory z osmalonych drzew. Demon był otoczony, z przodu oszalałe anioły przełamywały linię pomniejszych demonów, których tylne szeregi szarpał jeździec na gryfie, z lewej kawaleria wpadła na osamotnionego Efrreta, zamieniając go w stertę popiołu, a z tyłu, rycerze wycinali w pień skrzeczące gargulce. Na domiar złego, jakiś fircykowaty herosik wyskoczył jakby spod ziemi i z uniesionym nad głową kawałkiem żelastwa, ruszył na demona, wykrzykując jakieś brednie o zemście i sprawiedliwości.
***

Tragic view, for the Abyssal general.

.....Suddenly, the earth shuddered as the Archfiend struggled with the stone giant in the battle for the mighty fists. Some of the closest demons lost their balance and fell to the beat. The epic fight did not look like it would end within seconds.
***

.....Nagle, ziemia zadrżała w posadach, gdy Arcydiabeł starł się z kamiennym gigantem w walce na mocarne pięści. Niektóre z będących najbliżej demonów, traciły równowagę i upadały w rytm zadawanych ciosów. Epickie starcie nie wyglądało na takie, które skończy się w przeciągu sekund.
***

Clash of the titans.

.....Alone, surrounded Ba'su'su, he was not very well-off, and he was constantly disturbed by his hero, swinging of his ax in front of demon eyes, the demon decided to ignore him and wanted to rise up in the air as the blade of the cursed weapon slammed into his thigh. Ba'su'su jumped to the back, waved his wings cursing shattering thoughts in a whisper and hung in the air, away from danger. As he was upstairs, he looked out at the edge of the burned-down forest where a lone human mage stood, angry demon in a moment was eat his flesh and soul..
***

.....Osamotniony, otoczony Ba'su'su nie miał zbyt dobrej widoczności, do tego cały czas przeszkadzał mu jegomość, wymachujący przed oczami toporem, demon postanowił go zignorować i już chciał wzbić się w powietrze, gdy ostrze przeklętej broni zagłębiło się w jego udzie. Ba'su'su odskoczył do tyło, zamachał skrzydłami klnąc druzgocącym myśli szeptem i zawisł w powietrzu, z dala od niebezpieczeństwa. Będąc w górze, wypatrzył na skraju spalonego lasu osamotnioną ofiarę, ludzkiego maga, który już za chwilę miał nakarmić swą krwią i duszą żądnego zemsty, wściekłego demona.
***

Ba'su'su are not a suicide type, he knew when to leave to have a chance to re-attack.

.....Ba'su'su fell from the sky to a smiling man who apparently overlooked the oncoming monster, watching the determined victory of his allies in the center of the battlefield. Demon grabbed his victim's clawed feet, climbed back into the air, and continued the massacre, clawing at the claws of his face screaming in panic and the pain of the man. Ba'su'su only after he had suffered the victim's suffering and the sight of his hot blood on his hands, he released a half-dead mage, allowing it to fall and crash between the tree stumps. On the other hand, he landed on the edge of the grove, whispering some of the worst hellish curses.
This whisper, like a roar of waterfall, broke into the Basilea cavalry ranks, which immediately wrapped and headed straight into the mocking demon.
Ba'su'su grinned at the smiles as he saw his enemy get involved in his play.
***

.....Ba'su'su spadł z nieba na uśmiechniętego człowieka, który najwyraźniej przeoczył nadciągającego potwora, obserwując zdecydowane zwycięstwo swych sojuszników w centrum pola bitwy. Demon pochwycił w szponiaste stopy swoją ofiarę, wzbił się z powrotem w powietrze i tam kontynuował masakrę, szarpiąc pazurami twarz wrzeszczącego w panice i bólu mężczyzny. Ba'su'su dopiero gdy napoił się cierpieniem ofiary i widokiem jego gorącej krwi na swoich dłoniach, puścił półżywego maga pozwalając by ten, spadł i rozbił się między kikutami drzew. Sam natomiast, wylądował na skraju gaju, szepcząc kilka z najgorszych, piekielnych przekleństw.
Szept ten, niczym ryk wodospadu wdarł się w szeregi kawalerii Basilei, która momentalnie zawinęła i skierowała się prosto na drwiącego demona.
Ba'su'su wyszczerzył kły w uśmiechu widząc, jak jego wróg daje się wplątać w jego gierkę.
***

After killing a mage-bard, Ba'su'su waiting for ocassion to trick another enemies.

.....The earth shuddered again, the two colossal fighters struggled, like wrestlers at the Games, banging their elbows or knees occasionally. The Archfiend was much agile and faster than the stone colossus, which gave him a considerable advantage, but the griffin behind his neck could overwhelm the Basile.
The threat from the angels that melted the flames squeezed by the surviving Efreeta, fluttering on the battlefield, had vanished, so as to effectively support the melting pots of the little brothers.
***

.....Ziemia zadrżała ponownie, dwa walczące ze sobą kolosy siłowały się, niczym zapaśnicy na igrzyskach, uderzając od czasu do czasu wyswobodzonym łokciem, lub kolanem. Arcydiabeł był o wiele zwinniejszy i szybszy od kamiennego kolosa, co dawało mu znaczna przewagę, jednak zbliżający się za jego plecami gryf, mógł przeważyć szalę na stronę Basilei.
Zniknęło natomiast zagrożenie ze strony aniołów, które stopiły płomienie ciskane przez ocalałego Efreeta, miotającego się po polu bitwy, by jak najefektywniej wspomagać topniejące watahy pomniejszych braci.
***

Battle of giants continued, griffin prepares a wise move.

.....Ba'su'su waited for the moment, and when the charging cavalry approached him to draw a cat's paw, he with gesture of the hand, broke the bonds that glistened in the grove of the power pillar, with the energy coming straight from the hellish abyss, and rose in silent laughter fly on direction of the hill. Pillar glowed with dazzling glow, shot up and exploded the façade of colors.
The demon landed next to the regrouping knights, preparing for their bloody surprise, behind him, the gargantuan gargoyles that had hitherto been hiding behind the burnt ghee.
***

.....Ba'su'su wyczekał odpowiedni moment i gdy szarżująca kawaleria zbliżyła się do niego na wyciągnięcie kociej łapy, gestem dłoni zerwał więzy łączące lśniący w gaju pilar mocy, z energią płynącą prosto z piekielnej otchłani i wzbił się w powietrze z cichym śmiechem, lecąc w kierunku wzgórza. Pilar rozjarzył się oślepiającym blaskiem, wystrzelił w górę i eksplodował faerią barw.
Demon wylądował tuż obok przegrupowujących się rycerzy, szykując im krwawą niespodziankę, zaraz za nim, sfrunęły gargulce, które do tej pory skrywały się za spalonym gajem.
***

At the last moment, Ba'su'su changes position...
...
...and land on the ranks of unprepared knights.

.....Suddenly, the titanic struggle on the right flank had ceased, and the Archfiend burst out, proclaiming to everyone in the neighborhood his epic victory and clapping his broken hands to rekindle the flames of energy. The stone colossus fell apart into rocky debris, leaving a broken pile of debris after a while.
The Archfiend did not waste any time, he noticed the cavalry rushing toward the marshes, who wanted to take control of the power pillar and ran toward her, causing little earthquakes at every step.
The devil slipped between cautiously coyping cats, striking two of the fighters in the first blow. By frightened creatures they managed to shake off the first shock, half of them lying dead, hammered into the black soil by the Devil's hooves. Panic broke into the heart of the warriors, the remainder of which was finally broken. The Archfiend roared inconsolably at the fleeing enemies, who took away the pleasure of murdering them and tearing them apart.
***

.....Nagle, tytaniczna walka na prawej flance ucichła, Arcydiabeł ryknął przeciągle oznajmiając wszystkim w okolicy o swoim epickim zwycięstwie i klasnął w poranione dłonie, wzniecając w nich na nowo trzaskające energią płomienie. Kamienny kolos rozsypywał się w pozbawione życia skalne odłamki, by już po chwili zamienić się w nieregularną stertę gruzu.
Arcydiabeł nie tracił czasu, zauważył pędzącą w kierunku bagniska kawalerię, która chciał przejąć kontrolę nad pilarem mocy i pobiegł w jej kierunku, powodując małe trzęsienia ziemi przy każdym swoim kroku.
Diabeł wpadł między powarkujące niepewnie koty, strącając pierwszym ciosem dwie z dosiadających je wojowniczek. Nim przerażone stworzenia zdołały otrząsnąć się pierwszego szoku, połowa z nich leżała martwa, wbijana w czarną glebę kopytami Diabła. Panika wdarła się w serca wojowniczek, których pozostała garstka, została w końcu złamana. Arcydiabeł ryknął niepocieszony za uciekającymi wrogami, którzy odebrali mu przyjemność mordowania ich i rozszarpywania na strzępy.
***

Archfiend chose attack cavalry, he dont see a griffin. (this nonsense is most irritating in this game, just after the declaration of the charge at the start of the turn)

.....Ba'su'su heard the Devil's triumphal roars and counted himself on knighted armor, wishing them a whisper of bloody and painful death. Unfortunately, the anticipated support from landers near the gargoyles did not come because the hero skipped by the demon, shaping his nimble ax. Man with one blow knocked two demons at once, another deprived the next three lives, and after a while he made the last of the Gargoyles, fluttering spasmodically, like butterflies pinned to the board.
Ba'su'su had to deal with himself, which did not cause him much trouble. With his paw off his face the head of the nearest knight, the next one tore his viscera out of the armor plates, another killed, cornered straight into the forehead. People were not able to form a line, the demon broke in between them and murdered passionately, causing panic and confusion. The commanding officer tried to take the initiative, seize the people and move on to the counterattack, but he did not manage to, with both hands shaking the demon's claws.
Blown with blood, with burning hellish eyes, Ba'su'su stood opposite an intimidated little hero, showing him shiny fangs in an ironic smile.
***

.....Ba'su'su usłyszał tryumfalne ryki Diabła i sam zaszarżował na zakutych w zbroje rycerzy, życząc im szeptem krwawą i bolesną śmierć. Niestety, spodziewane wsparcie ze strony lądujących nieopodal gargulców nie nadeszło, gdyż wpadł w nie pominięty przez demona wcześniej heros, wywijający zwinnie swoim wielkim toporem. Człowiek jednym ciosem powalił dwa demony naraz, kolejnym pozbawił życia trójkę następnych i już po chwili, dobijał zamaszystymi cięciami ostatnie z gargulców, trzepoczących spazmatycznie skrzydłami, niczym przyszpilone do deski motyle.
Ba'su'su musiał poradzić sobie sam, co nie przysporzyło mu większych problemów. Ciosem łapy zdarł twarz z głowy najbliższego rycerza, następnemu wyrwał trzewia spod blach zbroi, kolejny zginął ugodzony rogiem prosto w czoło. Ludzie nie byli w stanie sformować szeregu, demon wdarł się między nich i mordował zapalczywie, powodując wybuch paniki i dezorientację. Dowodzący oddziałem usiłował przejąć inicjatywę, ogarnąć ludzi i przejść do kontrataku, jednak nie zdążył, pozbawiony obu rąk potężnym szarpnięciem szponów demona.
Zbryzgany krwią, z gorejącymi piekielnym płomieniem oczami, Ba'su'su stanął naprzeciw onieśmielonego nieco herosa pokazując mu lśniące kły w ironicznym uśmiechu.
***

Demon kill all knight alone, and then, look in chuman hero eyes with ironic smile.

.....Archfiend realizes that to open the portal, Kein Incinerated needs to use the power of at least two pillars. In the present situation, when he, as the only one able to defend the pillar in the swamp, and on the other floated the Basile griffin, the devil clapped in his hands, simultaneously giving the sign squeaking Efreet's side.
Once again, electrified fireballs and flaming bullets skyed in, filling the winged creature with a haze of burning missiles. The creature's rage ripped through the air as it collapsed in flames and collapsed to the ground, dropping its rider. The animal, even at the time of death, took care of safety of his master, trying to cushion the man's fall with his jagged wing. Archfiend echoed in euphoria again this day.
***

.....Arcydiabeł świadom tego, że aby otworzyć portal, Kein Popielnik potrzebuje wykorzystać moc co najmniej dwóch pilarów. W obecnej sytuacji, gdy on, jako jedyny był w stanie obronić pilar na bagnisku, a nad drugim unosił się gryf z Basilei, diabeł klasnął w dłonie, dając jednocześnie znak przemykającemu bokiem Efreetowi.
Po raz kolejny, naelektryzowane kule ognia i płomieniste pociski poszybowały w niebo, zasypując skrzydlate stworzenie gradem palących pocisków. Jazgot stworzenia rozdarł powietrze, gdy konając w płomieniach, runęło na ziemię, zrzucając swojego jeźdźca. Zwierzę do końca wierne swemu panu, nawet w chwili śmierci zadbało o jego bezpieczeństwo starając się zamortyzować upadek człowieka swoim poszarpanym skrzydłem. Arcydiabył zaryczał w euforii po raz kolejny tego dnia.
***

The capture of the pillar was not enough to win, but one more victim of Basilea was needed.

.....Ba'su'su allowed his adversary to look at his eyes, on the terryfing spectacle, and then, without haste, headed toward the hero, spreading its majestic wings and whispering paralyzing phrases ...

Ba'su'su pozwolił swojemu przeciwnikowi oglądnąć kontem oka, to mrożące krew w żyłach przedstawienie, po czym bez pośpiechu, ruszył w kierunku herosa, rozpościerając majestatycznie skrzydła i szepcząc paraliżujące frazy...

End of the battle, left one unresolved duel ...

It was a very difficult and exciting battle, I had a decisive turn to the fifth round, at the end I had hopelessly hoped for a tie, and a lucky roll at the start of the seventh, extra turn, gave me quite an unexpected victory. Once again, it has been proven that having a choice, it is not always advisable to start the battle on the initiative. The fact that I was next in the initiative made me the last to react in the seventh turn to the enemy and secure victory myself in this way.
Thanks to Black for the great game, and the reader for the patience and words of appreciation.

To była bardzo trudna i ekscytująca bitwa, do piątej tury przegrywałem zdecydowanie, pod jej koniec miałem wątpliwą nadzieję na remis, a szczęsliwy rzut na rozpoczęcie siódmej, ekstra tóry, dał mi zupełnie nieoczekiwane zwycięztwo. Po raz kolejny też, sprawdziło się to, że mając wybór, nie zawsze należy decydować o tym, żeby zaczynać bitwę z inicjatywą. To, że byłem drógi w inicjatywie sprawiło, że mogłem jako ostatni zareagować w siódmej turze na poczynania wroga i zapewnić sobie w ten sposób zycieztwo.
Dzięki Black za wspaniałą grę, a czytającym za cierpliwość i słowa uznania.

Battle Report Average RatingLog in to rate this battle.

Recommend Commander For Commendation

1 Person Has Recommended Raziel For a Commendation

Share this battle with friends

Forces of the Abyss
Raziel
Wins

4 Comments